תנאים כלליים למתן שירותי שילוח ועמילות מכס

חברת מנטפילד (1983) בע"מ (להלן: "החברה" או "מנטפילד") מספקת שירותי שילוח בינלאומי, עמילות מכס ולוגיסטיקה בהתאם להצעות מחיר ו/או הזמנות מאושרות בכתב (להלן:"השירותים"):. כל השירותים המסופקים ע"י החברה והתקשרויותיה עם לקוחותיה לאספקת השירותים, כפופים לתנאים הספציפיים הקבועים בהצעת המחיר/ הזמנה מאושרת וכן לתנאים הכלליים שלהלן, המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה ההתקשרות עם המזמין. אישור התנאים הכלליים באתר החברה ו/או הזמנת שירותים ו/או מסירת משלוח לטיפול החברה על ידי המזמין מהווה הסכמה של המזמין ו/או מי מטעמו לתנאים הכלליים. התנאים הכלליים יחולו על המזמין גם כלפי קבלני המשנה והסוכנים

הפועלים מטעמה של מנטפילד.

1. בתנאים כלליים אלו למונחים הבאים תהא המשמעות המפורטת בצידם:

"המזמין-" מזמין השירותים ו/או השולח ו/או המקבל של המשלוח ו/או מי מטעמם. "

"טובין אסורים-"  טובין שהובלתם אסורה לפי דין, חוק או תקנה בכל מדינה אליה או דרכה נשלחים הטובין.

"טובין מסוכנים – "טובין המוגדרים כמסוכנים על ידי הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית ,(ICAO) ארגון חברות התעופה הבינלאומי ,(IATA) ארגון הספנות הבינלאומי ,(IMDG) האמנה האירופית לשילוח טובין מסוכנים בתחבורה יבשתית (ADR) או כל הוראת דין אחר.

2. מנטפילד משמשת כמשלח מתאם בלבד בין הגורמים השונים המעורבים בהובלת הטובין. בהתאם לכך, אין החברה אחראית למשך ההובלה או למועד ההובלה או לנזק שייגרם עקב שינוי בנתיב ההובלה, או לנזק או לחוסר שייגרם בעת שהמטען לא היה בחזקת החברה בפועל, בכל אחד משלבי ההובלה; המזמין מתחייב להודיע בכתב לחברה על כל מקרה של נזק ו/או דרישה בגין נזק, בתוך 7 ימים מהמועד שנודע לו על כך. אי מתן הודעה, כאמור, תחשב כויתור מצד המזמין ולחברה לא תהיה כל אחריות כלפיו בגין מקרה כאמור.

3. המזמין אחראי לאריזת המשלוח ואחראי לקיים את כל דרישות חוקיות הייבוא/ייצוא החלות לפי כל דין בקשר למשלוח במדינת הייצוא ו/או הייבוא ו/או במדינות דרכן עובר המשלוח, לפי העניין, כולל הדבקת תוויות  על המשלוח, ולהמציא את כל האישורים ו/או רישיונות יבוא/יצוא הנדרשים בקשר למשלוח של המזמין.

4. המזמין מתחייב למסור למנטפילד תיאור נכון ומלא של המשלוח, כולל שווי משלוח, תכולת המשלוח, כמות, משקל, מידות, נפח, מאפיינים, תכונות, הנחיות מיוחדות של היצרן, ככל שישנן והיותם של הטובין טובין מסוכנים או טובין אסורים. ידוע למזמין שמסירת מידע מוטעה ו/או  כוזב ו/או חלקי עלול לגרום לנקיטת הליכים, לרבות הליכים פליליים על ידי רשויות החוק. בכל מקרה, החברה אינה אחראית לנזק שייגרם למזמין או לצד ג', עקב תכונה כלשהי של המטען שלא הייתה ידועה לחברה, ואשר לא ניתן להבחין בה מתוך תיאור המטען שנמסר על ידי המזמין או שהמזמין לא הודיע עליה מראש ובכתב. במקרה כזה אחריותו של המזמין היא בלעדית ומוחלטת והוא מתחייב לשפות את החברה בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה אליה בהקשר זה.

5. אחריותה של החברה, בכל אחד משלבי ההובלה, תהיה מוגבלת על פי תנאי הגבלת האחריות הנמוכים ביותר, החלים על מובילים ימיים או אוויריים לפי הדין או האמנה הרלוונטית או לפי שטר המטען הרלוונטי בין אם הונפק על ידי החברה ובין אם הונפק על ידי המוביל (ימי / אווירי / יבשתי). בנוסף, תקופת ההתיישנות להגשת תביעה נגד החברה היא שנה אחת לכל היותר, או כל תקופה קצרה יותר, הקבועה בשטר המטען ו/או האמנה ו/או הדין הרלוונטיים; בכל מקרה, לא תעלה אחריותה של החברה כלפי המזמין לפי הסכם זה ו/או ביחס לכלל השירותים שיסופקו לו,  על סך של 200,000 דולר ארה"ב.

6. לצורך פירעון חובות המזמין למנטפילד, תעמוד למנטפילד זכות עיכבון ללא כל צורך בהודעה מוקדמת על כל סוג של מטען ו/או משלוח ו/או רכוש ו/או נכס ו/או זכות של המזמין ו/או המיועד למזמין (להלן: "המטען"), שיגיעו לידה, וזאת כדי להבטיח תשלומים כלשהם המגיעים למנטפילד מהמזמין, לרבות תשלומים בגין משלוחים קודמים או עסקאות אחרות אף אם אינם נשוא המטען המעוכב. מנטפילד תהא רשאית למכור את המטען המעוכב לצורך פירעון חובות המזמין כלפיה, והמזמין מוותר מראש על כל זכות או טענה בעניין זה.

7. תשלומים שעל המזמין לשלם לחברה עבור שירותים שמסרה לו, או אשר להם זכאית החברה על פי כל דין, לא יהיו ניתנים לקיזוז ולכל פעולה דומה על ידי המזמין מכל סיבה שהיא, על אף האמור בכל דין.

8. המזמין ישלם עבור השירותים בתנאי תשלום מזומן עם קבלת החשבונית ובטרם ביצוע השירותים ו/או מסירת המשלוח לנמען, אלא אם סוכם אחרת עם החברה בהסכם  נפרד.

9. שער המרת המטבע במשלוחי קורייר ייקבע לפי השער הנקוב בהצעת המחיר הרלוונטית ובמשלוחים אחרים, לפי שער קניה של בנק דיסקונט  בתוספת 3% (להלן: "שער החילופין"). השער הקובע יהיה שער החילופין הרלוונטי ביום הנפקת החשבונית, אך במקרה בו שער המטבע עלה בשיעור העולה על 2% בין יום הנפקת החשבונית לבין יום התשלום בפועל, ישלם המזמין לחברה את הפרשי השער בהתאמה לפי השער ביום התשלום בפועל.

10. בתי המשפט ו/או לשכת ההוצאה לפועל בעיר תל אביב-יפו, לפי סמכותם העניינית יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הקשור לשירותים שיימסרו על ידי החברה (לא תהיה סמכות מקומית לבית משפט אחר כלשהו), וזאת – למען הסר ספק – על פי הדין הישראלי.

11. במקרה בו סרב מקבל בחו"ל לשאת בתשלום, מכל סיבה שהיא, עבור הובלת מטען שנשלח על חשבון אותו מקבל, לפי בקשת המזמין, יישא המזמין במלוא העלויות הנובעות מאותו שילוח.

12. דמי השהיה ו/או דמי אחסנה שיחולו על משלוח שלא שוחרר  ו/או לא הוחזר בזמן ע"י המזמין ו/או מי מטעמו ו/או ע"י המקבל ו/או מי מטעמו, יחולו על המזמין, למעט במקרה בו העיכוב נגרם כתוצאה ממחדל או רשלנות של מנטפילד. כל אגרה, היטל, הוצאה, שלא נכלה במפורש בהצעת המחיר ו/או לא היתה ידועה במועד מסירת הצעת המחיר ו/או נגרמה עקב התנהלות המזמין ו/או מי מטעמו, תתווסף למחיר שהוסכם בהצעת המחיר ותשולם ע"י המזמין מיד עם דרישתה הראשונה של מנטפילד בכתב, בצירוף אסמכתאות על חיובה של מנטפילד באותם תשלומים נוספים.

13. מנטפילד אינה משמשת מורשה לקבלת כתבי בית-דין או מען מכל סוג שהוא להמצאת כתבי בי-דין עבור כל חברה אחרת שאינה מנטפילד (1983) בע"מ ח.פ. 510963978.

14. תנאים כלליים אלו יחולו על כל משלוח של המזמין ומהווים הסכם מחייב בין מנטפילד לבין המזמין. ככל שייקבע, כי תנאי או הגבלה כלשהי מתנאים אלו,  הם חסרי תוקף מחייב, לא יהיה באותה קביעה כדי להשפיע על יתר התנאים והם יחייבו לכל דבר ועניין. על אף האמור לעיל, תנאים שנקבעו בהצעת מחיר מסודרת בכתב או בהסכם אשראי גוברים על הוראות הסכם זה, ככל שיש סתירה ביניהם.